3 พฤษภาคม 2562 อ.ส.ค.จับมือ 3 บริษัทพันธมิตร หนุนรีไซเคิลกล่องนมลดขยะ-รักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.naewna.com/local/411354

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค สนับสนุนโครงการรีไซเคิลกล่องนม ช่วยลดปริมาณขยะจากการใช้กล่องนม ยูเอชที ร่วมกับ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด บริษัทเอสไอจี คอมบิบล็อก จำกัด และบริษัทเต็ดตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และสนองนโยบายรัฐในการลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปัจจุบัน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่าโครงการรีไซเคิลกล่องนม ยูเอชที ที่อ.ส.ค. ร่วมมือกับภาคเอกชนที่สนับสนุนนำกล่องนมที่ใช้แล้ว ไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ มี 3 หน่วยงาน คือ บริษัท เต็ดตร้า แพ้ค (ประเทศไทย) และบริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อก จำกัด ผู้ผลิตกล่องกระดาษ ยูเอชที ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้ทุกภาคส่วนในกระบวนการจัดเก็บกล่องนมหลังการบริโภค ส่วนบริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด สำหรับการนำกล่องนมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ เช่น สมุด โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชั้นวางของ หลังคา ที่รองแก้ว ที่วางซีดี ที่ใส่ของ กระเป๋า และเครื่องใช้สิ่งของอื่นๆ อีกมาก จากกล่องนม ที่กินหมดก็ทิ้ง จริงๆแล้วสามารถนำมาสร้างสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ได้ โครงการรีไซเคิลกล่องนมไม่เพียงช่วยลดขยะ ยังมีส่วนสร้างจิตสำนึก ตระหนักคุณค่าของกล่องนมที่ผ่านการบริโภคแล้วยังนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่สังคมได้ และสร้างจิตสำนึกที่ดีไปยังกลุ่มผู้บริโภคให้รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รู้จักแยกกล่องนม และรวบรวมไว้เพื่อนำไปรีไซเคิลให้เป็นประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังเดินหน้าสนับสนุนโครงการรีไซเคิลจากกล่องนมต่อเนื่อง และคาดว่าจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายแห่ง เพื่อขยายโครงการให้เข้าถึงพื้นที่โดยรอบ นอกจากร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแล้ว ภายในองค์กร อ.ส.ค. ยังนำกล่องนมรีไซเคิลมาทำรั้วคาวบอย วัวแดง และสิ่งของอื่น ที่เป็นประโยชน์ที่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก และยังนำกล่องนมรีไซเคิลมาทำร้าน Eco THAI-DENMARK Milk Land สาขาที่ 9 ที่อ.ส.ค.มวกเหล็ก จะเป็น Milk Land สาขาที่ทำจากกล่องนมรีไซเคิลทั้งหมด